CAST | CAT

Noticies

Principals novetats de cotització a la Seguretat Social pel 2018

L’Ordre ESS/55/2018, publicada al BOE de 29 de gener de 2018, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018, amb efectes des del dia 1 gener 2018.

L’Ordre manté les quanties del LÍMIT MÀXIM de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i les BASES MÀXIMES de cotització aplicables en cada un d’ells.

Actualitza, en general, les BASES MÍNIMES que anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho fa el salari mínim interprofessional, que s’ha incrementat un 4%.

A continuació destaquem les principals novetats en les quanties:

Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

  • Es mantenen els tipus de cotització existents l’any 2017.
  • La base mínima de cotització es manté en 919,80 euros mensuals.
  • La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altres, així com la de l’autònom societari s’incrementen un 4%, quedant establerta en 1.199,10 euros mensuals.
  • La base màxima de cotització es manté en 3.751,20 euros mensuals.
  • La base de cotització per a autònoms que, a 1 de gener de 2018, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018, i produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altres desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat en 2017, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altres, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans l’1 de maig de 2018, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data. Continuar llegint

Revista ACTUAL Desembre 2017

Revista ACTUAL Desembre 2017

En aquesta edició de la nostra revista de gestió empresarial destaquem la publicació al BOE el passat 25 d’octubre de la Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom, el codi LEI per a tots els inversors i el nou model d’economia circular que es basa a millorar els resultats econòmics de les empreses, aprofitant els recursos… Continuar llegint

Participació dels treballadors a les eleccions del 21D

La legislació estableix una sèrie de permisos retribuïts que les empreses han de concedir als seus treballadors en cas de celebració d’eleccions legislatives. Aquests permisos cobren especial rellevància en aquesta ocasió, donat que les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya es celebren en dia laborable, trencant així amb la pràctica habitual de celebració en diumenge… Continuar llegint

COM MILLORAR LA SEVA RENDA 2017

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2017, li recordem algunes de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF: Aportacions a plans de pensions i als plans de previsió assegurats, amb el límit màxim de 8.000 euros anuals. Aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, amb… Continuar llegint

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS REFORMA AUTÒNOMS

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM Mesures que entren en vigor el dia 26 d’octubre de 2017: La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà… Continuar llegint

REACTIVACIÓ PROGRAMA PREPARA – COTITZACIÓ SERVEI LLAR FAMILIAR

Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE 07-10-2017)   Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar El Real Decreto introduce de nuevo,… Continuar llegint

Revista ACTUAL Octubre 2017

Revista ACTUAL Octubre 2017

En aquesta nova edició de la nostra revista de gestió empresarial parlem de temes que poden ser de gran utilitat sobretot per aquells que comences una activitat econòmica. Destaquen entre d’altres els següents temes: Reglament europeu de protecció de dades 2016/679, eina necessària per a la seguretat dels ciutadans de la Unió Europea, amb sancions substancials… Continuar llegint

Termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials l’IAE

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) de l’exercici 2017, que comprèn des del dia 15-09-2017 al 20-11-2017, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 19 de juny del present (BOE 26-06-2017). L’esmentada resolució… Continuar llegint

Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms

Els comuniquem que, ABANS de l’1 de NOVEMBRE, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2018. Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes… Continuar llegint

Oficina Central

C/ Sant Galdric, 23

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Comercial

Avinguda Catalunya, 220

08184 Palau solità i Plegamans

Telf. 93 864 56 51

Fax. 93 864 57 59

gestoriapalau@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a divendres: 09:00 a 14:00 i 16:00 a 20:00

Dissabtes: 09:30 a 13:30

Veure Mapa

Oficina Santa Perpètua

C/ Dr. Robert, 35

08130 Santa Perpètua de Mogoda

Telf. 93 560 15 86

Fax. 93 544 91 06

santaperpetua@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa

Oficina Cerdanyola

Pg. Cordelles, 16 1r 2a

08290 Cerdanyola del Vallès

Telf. 93 580 27 19

Fax. 93 692 48 78

cerdanyola@gestoriapalau.es


Horari d'oficina:

Dilluns a dijous: 08:30 a 14:00 i 16:00 a 19:00

Divendres: 08:30 a 14:30

Veure Mapa