L’article 2 del RD-llei 17/2020 de mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE 06-05-2020) regula l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTEs) regulades pel RD-llei 8/2020 de mesures per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19. La mesura va entrar en vigor el dia 07-05-2020.

El Reial decret llei 19/2020 (BOE 27-05-2020) ha introduït algunes modificacions amb finalitat aclaridora i eliminant alguns dels requisits.

Les sol·licituds de prestacions per desocupació que es trobin pendents de resolució a 28 de maig de 2020, es resoldran d’acord amb la nova normativa.

En el cas que les sol·licituds ja haguessin estat denegades a 28 de maig de 2020, els interessats podran tornar a presentar-les conforme a la nova normativa.

Així queda la nova regulació de la prestació:

 1. A conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19, amb caràcter excepcional i transitori per a l’exercici 2020, es reconeix als artistes en espectacles públics l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes d’aquest article.
  El naixement del dret a la prestació farà efecte des de l’endemà a la data de presentació de la sol·licitud.
  S’hauran de complir els requisits establerts en l’article 266 del text refós de la Llei General de Seguretat Social (TRLGSS), amb les especialitats que es disposen a continuació.
  No serà exigible trobar-se en situació d’alta o assimilada a l’alta.
  Així mateix, tampoc serà exigible estar inclòs en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, ni al temps de sol·licitar la prestació ni durant la seva percepció.
  La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública.
 2. A aquells treballadors que, de conformitat amb l’apartat 3 d’aquest article, acreditin els dies d’alta pertinents en la Seguretat Social amb prestació real de serveis en l’activitat prevista en l’apartat anterior, se’ls reconeixerà en l’exercici 2020 i a l’efecte del que es disposa en l’article 266 del text refós de la Llei General de Seguretat Social, estar en situació legal de desocupació, així com tenir cobert el període mínim de cotització, sempre que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació ordinària prevista en l’article 262 i següents del TRLGSS.
 3. La durada de la prestació per desocupació prevista en aquesta disposició estarà en funció dels dies d’alta en Seguretat Social amb prestació real de serveis en aquesta activitat l’any anterior a la situació legal de desocupació, d’acord amb la següent escala:
Dies d’activitat (en dies) Període de prestació
Des de 20 fins a 54. 120
Des de 55 endavant. 180

A aquest efecte la data de la situació legal de desocupació serà la del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma.

 1. La base reguladora de la prestació per desocupació prevista en els apartats anteriors estarà constituïda per la base de cotització mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General.
 2. El dret a l’accés a aquesta prestació extraordinària es reconeixerà per una única vegada.

No obstant això, una vegada reconegut el dret a la percepció de la prestació per desocupació se suspendrà mentre el titular del dret faci un treball per compte per compte propi o per compte d’altri. La suspensió d’aquest dret suposarà la interrupció de l’abonament de la prestació, que es reprendrà una vegada finalitzat el treball, pel temps que resti del període de percepció que correspongui.

Per  més informació contacti amb el nostre deparatemnt laboral.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/