Actualització de la situació de la factura electrònica

El passat 5 de desembre es va publicar el Reial decret 1007/2023, pel qual s’aprova el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació, detallant els aspectes i continguts de caràcter tècnic del disseny dels programes específics per a la facturació, així com la remissió de la informació a l’Agència Tributària.

Recordem que les companyies hauran de remetre la documentació a l’Administració a partir de l’1 de juliol de 2025. Aquest deure és diferent del que es desprèn de la Llei Crea i Creix, pel qual s’obliga les empreses i autònoms a digitalitzar la seva facturació.

Articles claus

A continuació, entrarem detalladament del que s’especifica en el Reglament anteriorment indicat.

  • En l’article 2 es formula la possibilitat que un mateix sistema informàtic de facturació pugui donar suport a més d’un obligat tributari, sempre que es compleixin els requisits de portar les gestions de cadascun d’ells de manera independent.
  • En l’article 6 es tracten els requisits que els programes han de complir per a poder garantir la integritat i inalterabilitat dels registres de facturació, mostrant una alarma quan es detecti qualsevol tipus de vulneració en la cadena del registre de facturació.
  • En l’article 7 s’estableixen els requisits davant una possible rectificació d’una factura, devent el sistema reflectir un seguiment de la cadena de registres de facturació tant cap endavant com cap enrere en l’ordre cronològic, per a poder garantir la traçabilitat d’aquestes.
  • L’article 8 regula la conservació i accessibilitat de les dades, els quals han de poder bolcar-se a un suport d’emmagatzematge extern de manera segura perquè pugui ser llegible per a l’Administració.
  • L’article 17 tracta sobre els terminis de remissió voluntària, ja que si s’ha decidit per aquesta via s’haurà de mantenir com a mínim fins a finalitzar l’any natural.
  • L’article 19 és important, ja que ens parla sobre la plataforma que desenvoluparà gratuïtament l’Administració. Es determina que a través d’ella només podran ser utilitzades per a expedir factures en nom propi, no per un tercer o per un destinatari, deixant sense admissió el seu ús en els supòsits de col·laboració social o apoderament. També es limitarà a 100 el nombre màxim anual de factures expedides mitjançant la plataforma gratuïta de l’Agència Tributària.
  • Finalment, en l’article 20, es regula la presentació gràfica a incloure en la factura, la qual haurà d’incloure un codi “QR” i, en el cas de factures expedides per sistemes d’emissió de factures verificables, haurà d’incloure la frase “Factura verificable en la seu electrònica de l’AEAT” o “*VERI*FACTU”.

El Reial decret 1007/2023 i el seu Reglament associat representen un avanç significatiu cap a la digitalització i l’estandardització dels processos de facturació en Espanya, imposant requisits clars per a la integritat, inalterabilitat i traçabilitat de les factures. Amb l’obligació de complir a partir de l’1 de juliol de 2025, aquest marc legal promou un entorn de facturació electrònica més segur i eficient, facilitant la gestió fiscal i el compliment, al mateix temps que prepara les empreses i professionals per a les demandes de l’era digital. 

Si vols saber més sobre la factura electrònica, i la necessitat de disposar d’un programa de facturació adaptat a les normatives legals, contacte amb nosaltres i t’informarem.

Desplaça cap amunt