Ajornar l’IRPF del 2022

Si el resultat de la vostra declaració d’IRPF resulta a ingressar, recordeu les opcions de què disposa per ajornar el pagament de l’impost:
L’IRPF es pot fraccionar en dos pagaments del 60% i del 40%, sense interessos. També es pot ajornar com els altres impostos, amb interessos i terminis més llargs.

Opció 1: fraccionar el 40%

Si el resultat de la vostra declaració de l’IRPF resulta a ingressar i no voleu pagar ara tota la quota, el més senzill és que s’aculli al fraccionament que ofereix Hisenda en la pròpia autoliquidació. En aquest cas, podreu satisfer un 60% de la quota a pagar en presentar la declaració d’IRPF, i el 40% restant fins al 6 de novembre de 2023.

Sense interessos ni recàrrecs. Si opta per aquesta alternativa, no haurà de satisfer ni interessos de demora ni recàrrecs, i tampoc no haurà d’aportar garanties (sigui quin sigui l’importat ajornat). Això sí, en aquest cas:

  • Presentar l’autoliquidació sense ingressar dins el termini la primera fracció (60%) determinaria l’inici del període executiu per a l’import total. Per tant, el 40% restant ja no es podria beneficiar de l’ajornament i també entraria en període executiu.
  • Aquest ajornament només es pot utilitzar si l’autoliquidació d’IRPF es presenta abans del 30 de juny del 2023.

Opció 2: ajornament general

Si necessiteu més termini de pagament, també podeu ajornar la quota de l’IRPF (o una part d’ella), tal com passa amb la resta dels impostos. En aquest cas, després dels darrers canvis en material d’ajornaments:

  • L’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 4,0625%, no ha d’aportar garanties si l’import a ajornar és igual o inferior a 50.000 euros (per si mateix o juntament amb altres deutes tributaris que estan ajornats). En aquest cas, podrà fraccionar el deute en un màxim de 24 mesos.
  • Si se superen els 50.000 euros, sí que haurà d’aportar garanties. Això no obstant, si aporta com a garantia un aval bancari, l’interès exigible serà de només el 3,75% (l’interès legal), i podrà sol·licitar un ajornament de fins a 60 mensualitats.

Sol·licitud. Per sol·licitar aquesta segona modalitat, en presentar la declaració de l’IRPF, seleccioneu l’opció “Altres formes de pagament” i “Reconeixement de deute amb ajornament”. Aquesta alternativa és incompatible amb el fraccionament del 60% i el 40% (no es pot ajornar part del deute amb un mètode i part amb l’altre).

Per a més informació i consultes sobre la declaració de la renda i patrimoni contacteu amb els nostres assessors fiscals.

Desplaça cap amunt