Ajut de 200 euros per a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni fins el pròxim 30 de setembre

Fins al proper 30 de setembre, les persones amb rendes més baixes poden sol·licitar un ajut de 200 euros a través del web d’Hisenda.

Es tracta d’un ajut directe que s’ha de sol·licitar a través del web d’Hisenda, i per això és necessari disposar de Cl@ve o certificat electrònic (inclòs el DNI-e).

Convenients. Poden sol·licitar aquest ajut els assalariats, autònoms o desocupats que estiguin inscrits a l’oficina d’atur (cobrin o no la prestació) que no superin el límit de rendes i patrimoni abans indicat. Apunt. A aquests efectes:

  • S’ha de computar la suma d’ingressos i patrimoni de totes les persones que residissin amb el beneficiari l’1 de gener de 2022 i que hi estiguin units per relació de parentiu fins al tercer grau, o com a cònjuge, o com a parella amb dos anys d’antelació.
  • Atenció! Si una persona comparteix l’habitatge amb altres persones sense vincles familiars (per exemple, en cas de lloguer d’habitacions), aquestes no s’han de tenir en compte en aquest còmput.

Còmput de rendes. A l’hora de verificar si els ingressos obtinguts el 2021 queden per sota dels 14.000 euros anuals i és per tant possible gaudir d’aquesta ajuda, tingueu en compte el següent:

  • En general, els ingressos s’han de computar pel seu import brut (és a dir, abans de descomptar les despeses o les reduccions aplicables a l’IRPF). Apunt. Aquest és el cas dels rendiments de la feina.
  • En computar els rendiments de lloguers es poden descomptar les despeses, però no les reduccions. I el mateix passa en computar els guanys patrimonials obtinguts.
  • A canvi, en computar els rendiments d’activitats econòmiques s’ha de computar el rendiment net declarat a l’IRPF (és a dir, després de deduir despeses i reduccions).

L’ajut directe de 200 euros pot ser sol·licitat per persones que, entre altres requisits, tinguin ingressos inferiors a 14.000 euros (sense incloure rendes exemptes de l’IRPF). Per a més informació, pots contactar amb el nostre despatx.

Scroll to Top