Ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.
RSL TSF/806/2020 (DOGC 03-04-2020)

El dia 3 d’abril va sortir publicada la convocatòria dels ajuts als autònoms que s’han vist afectats per la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del Covid-19.

Termini sol·licitud: 1 mes a comptar des del dia 04-04-2020. Obert des del dia 6 abril fins 5 de maig, segons Canalempresa del Gencat.

Ajut: Consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i que a l’hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d’ingressos.

Requisits de les persones beneficiàries:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física.
No s’inclouen: els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d’òrgans d’administració de societats, els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

b) No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració del IRPF disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros

c) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

d) Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat.

g) Haver suspés la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020 que declara l’estat d’alarma, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

Quantia: fins a un màxim de 2.000 euros. En cap cas, l’import serà inferior a 100 euros.

Incompatibilitats: Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Tramitació de la sol·licitud: Les sol·licituds i altres tràmits associats s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació contacti amb el nostre despatx.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/