Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions i liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament. S’estén a quatre mesos (abans eren tres mesos) el període que no seran reportats interessos de demora.

L’informem que s’ha aprovat un nou ajornament de deutes tributaris de fins a sis mesos, dels quals els quatre primers seran sense interessos, regulat en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures urgents de suport a la solvència en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que també contempla l’ampliació de la moratòria per presentar concurs de creditors fins al pròxim 31 de desembre de 2021.

Com deu recordar l’article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L’ajornament també s’aplicava als deutes tributaris que en principi no poden ser objecte d’ajornament de conformitat amb l’article 65. 2 de la LGT:

  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar l’ingrés a compte.
  • Els derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
  • Els corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Era requisit necessari per a la concessió de l’ajornament:

  • Persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l’ajornament eren:

  • Termini: 6 mesos.
  • No meritar interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d’ajornar l’ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d’interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l’ajornament. Per a això deroga l’esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020 (disposició derogatòria única RDL 5/2021).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/