Complement econòmic accés a la Jubilació Demorada

El Reial decret 371/2023 publicat en el BOE 17/05/2023 i amb entrada en vigor el 18 de maig de 2023, desenvolupa el règim jurídic del complement econòmic establert en l’art. 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en els supòsits d’accés a la jubilació “demorada”, modificat per la Llei 21/2021 per a establir diverses modalitats de pagament, a elecció de l’interessat, i serà aplicable a les pensions que la data del fet causant sigui posterior a la seva entrada en vigor.

La jubilació voluntària demorada és la possibilitat reconeguda a les persones treballadores (per compte propi o aliè) que, una vegada complerta l’edat ordinària de jubilació prolonguin la vida laboral, per la qual cosa podran accedir a una sèrie de beneficis en la seva futura pensió de jubilació.

Tenen dret a aquest complement econòmic, les persones que accedeixin a la pensió de jubilació en una edat superior a l’edat ordinària de jubilació aplicable en el seu cas, sempre que en complir aquesta edat haguessin reunit el període mínim de cotització (15 anys) establert en l’art. 205.1.b) del text refós.

La persona interessada podrà optar per:

a) un percentatge addicional del 4% per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió, en els termes de l’ art. 210.2 a) del text refós.

b) una quantitat a tant alçat per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió, en els termes de l’ art. 210.2 b) del text refós.

En aquells casos en els quals la quantia de la pensió reconeguda superi el límit establert en l’article 57 del citat text refós de la Llei General de la Seguretat Social aplicable en la data del fet causant, per al càlcul de la quantitat a tant alçat, es prendrà com a pensió inicial anual la quantia de la pensió màxima vigent en aquell moment.

Quan concorrin més d’una pensió de jubilació sobre la qual procedeixi aplicar el complement econòmic i la suma de totes elles superi el límit al qual es refereix el paràgraf anterior, la quantia a tant alçat que correspongui a cadascuna d’elles es calcularà prenent com a pensió inicial anual l’import anual de la pensió ja minorada en aplicació de les normes de concurrència de pensions.

c) una opció mixta, que consisteix en una combinació de les opcions anteriors. Les persones interessades podran optar per aquesta modalitat de pagament mixta quan acreditin, almenys, dos anys complets cotitzats entre la data en què van complir l’edat ordinària de jubilació aplicable i la del fet causant de la pensió de jubilació, sempre que en complir aquesta edat s’hagués reunit el període mínim de cotització de l’article 205.1.b) del text refós (15 anys).

Contacta amb el nostre despatx si necessites que els nostres professionals t’assessorin en matèria de jubilació.

Desplaça cap amunt