NUEVA REGULACIÓN PARA LOS «INFLUENCERS»

El Reial decret 444/2024, publicat en el BOE 01/05/2024, regula els requisits als efectes de ser considerat usuari d’especial rellevància dels serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma, en desenvolupament de l’art. 94 Llei 13/2022.

El reial decret entra en vigor el dia 2 de maig de 2024, i té per objecte la concreció dels requisits de “ingressos significatius” i de “audiència significativa” previstos en les lletres a) i c) de l’art. 94.2 de la Llei 13/2022, General de Comunicació Audiovisual, a l’efecte de ser considerat usuari d’especial rellevància que empri serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma (influencers).

Aquest reial decret resultarà d’aplicació a aquells usuaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, dels serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma que compleixin, de manera simultània, els requisits recollits en l’article 94.2 de la Llei 13/2022:

 • El servei s’ofereix a través de xarxes de comunicacions electròniques i està establert a Espanya de conformitat amb l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 13/2022.
 • L’usuari d’especial rellevància és el responsable editorial dels continguts audiovisuals posats a disposició del públic en el seu servei.
 • La funció del servei és la d’informar, entretenir o educar i el principal objectiu del servei és la distribució de continguts audiovisuals.
 • El servei prestat comporta una activitat econòmica pel qual el seu titular obté uns ingressos significatius derivats de la seva activitat en els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma;

Segons l’article 3 del RD tindran la consideració d’ingressos significatius, els ingressos bruts meritats l’any natural anterior, iguals o superiors a 300.000 euros, derivats exclusivament de l’activitat dels usuaris en el conjunt dels serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma que emprin. L’apartat 2 de l’esmentat article detalla quins són els ingressos computables per a determinar els ingressos significatius.

c) El servei prestat està destinat a una part significativa del públic en general i pot tenir un clar impacte sobre ell (“audiència significativa”).

Segons l’article 4 del RD, els requisits que han de complir-se de manera acumulativa per a aquesta consideració seran els següents:

 • Que el servei aconsegueixi, en algun moment de l’any natural anterior, un nombre de seguidors igual o superior a 1.000.000 en un únic servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma; o un nombre de seguidors igual o superior a 2.000.000, de forma agregada, considerant tots els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma en els quals l’usuari desenvolupi la seva activitat.
 • Que, en el conjunt de serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma en els quals l’usuari desenvolupi la seva activitat, s’hagi publicat o compartit un nombre de vídeos igual o superior a 24 en l’any natural anterior, amb independència de la seva durada.

Aquest reial decret no resultarà d’aplicació als subjectes recollits en l’article 94.3 de la Llei 13/2022:

 • Centres educatius o científics quan la seva activitat entri dins de les seves comeses o aquesta sigui de caràcter divulgatiu.
 • Museus, teatres o qualsevol altra entitat cultural per a presentar la seva programació o activitats.
 • Administracions públiques o partits polítics amb finalitats d’informació i de presentació de les funcions que exerceixen.
 • Empreses i treballadors per compte propi amb la finalitat de promocionar els béns i serveis produïts o distribuïts per elles.
 • Associacions i organitzacions no governamentals amb finalitats d’autopromoció i de presentació de les activitats que realitzen d’acord amb el seu objecte.

Així mateix, tampoc resultarà d’aplicació als prestadors del servei de comunicació audiovisual inscrits en la secció primera del Registre estatal de prestadors del servei de comunicació audiovisual, de prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma i de prestadors del servei d’agregació de serveis de comunicació audiovisual; de conformitat amb el que s’estableix en l’article 9.1 del Reial decret 1138/2023, en relació amb els programes, continguts audiovisuals i/o extractes dels mateixos que posin a la disposició del públic en els serveis d’intercanvi de vídeos a través de plataforma.

Els usuaris d’especial rellevància en els serveis d’intercanvi de vídeo a través de plataforma i que compleixin els requisits establerts en els articles 3 i 4 d’aquest RD, disposen del termini de 2 mesos a partir del 2 de maig de 2024 per a presentar la sol·licitud d’inscripció en el Registre Estatal de prestadors del servei de comunicació audiovisual, de prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma i de prestadors del servei d’agregació de serveis de comunicació audiovisual, previst en l’article 39 de la Llei 13/2022.

Scroll al inicio