Expedients de regulació d’ocupació temporal vinculats a la COVID-19

El Reial decret-llei 18/2021 de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació (BOE 29-09-2021) estableix la pròrroga dels expedients de regulació d’ocupació temporal (ERTO) vinculats a la COVID-19 amb les següents novetats:

Les empreses i entitats afectades per noves restriccions i mesures de contenció sanitària vinculades a la COVID-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran SOL·LICITAR un ERTO per impediment o limitacions a l’activitat normalitzada.

La pròrroga dels ERTO vigents a data de 30 de setembre de 2021, sobre la base del que es disposa en els articles 1 i 2 del Reial decret llei 11/2021 (ERTOs de força major, ERTOs ETOP, i ERTOs d’impediment o limitació vinculats a la COVID) s’autoritzarà prèvia presentació d’una SOL·LICITUD davant l’autoritat laboral, entre l’1 i el 15 d’octubre de 2021. En cas d’absència de resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud de pròrroga.

La sol·licitud haurà d’anar acompanya d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascuna de les persones treballadores, degudament identificades en relació amb cadascun dels centres de treball. En els ERTO per ETOP de COVID s’adjuntarà, a més, informe de la representació de les persones treballadores amb la qual es va negociar aquell.

De no presentar-se la sol·licitud acompanyada d’aquesta documentació dins del termini establert, l’ERTO es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l’1 de novembre de 2021.

L’autoritat laboral haurà de dictar resolució estimatòria en el termini de 10 dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, i prorrogarà l’expedient fins al 28 de febrer de 2022 sempre que efectivament s’hagi presentat la documentació exigida. En cas d’absència de resolució expressa, s’entendrà estimada la sol·licitud de pròrroga.

Per a transitar d’un ERTO per impediment a ERTO per limitació d’activitat o viceversa no serà necessari sol·licitar la tramitació d’un nou expedient, encara que l’empresa haurà de comunicar el canvi de situació produït, la data d’efectes, així com els centres i persones treballadores afectades, a l’autoritat laboral que hagués aprovat l’expedient i a la representació legal de les persones treballadores, i també presentar declaració responsable davant la TGSS per a l’aplicació dels percentatges d’exempció corresponents.

Les empreses que, a data 31 d’octubre de 2021, estiguin aplicant un ERTO per força major relacionada amb la COVID-19 podran tramitar un ERTO ETOP COVID de conformitat amb el que es preveu en l’article 23 del RD-llei 8/2020, durant la vigència d’aquell. En aquest supòsit, la data d’efectes d’aquest es retrotraurà a la data de finalització d’aquell.

Als ERTO vigents a 30 de setembre de 2021, els continuaran sent aplicable fins al 31 d’octubre de 2021, els percentatges d’EXEMPCIÓ en la cotització a la Seguretat Social que els hagués correspost durant el mes de setembre de 2021, en els termes i condicions del RD-llei 11/2021. Aquests percentatges de setembre també s’aplicaran als ERTO que s’aprovin o comuniquin entre l’1 i el 31 d’octubre, en els termes del RD-llei 11/2021.

A partir de l’1 de novembre, als ERTOS que hagin estat prorrogats i als nous ERTO per impediment o limitació d’activitat normalitzada, se’ls aplicaran els nous percentatges d’EXEMPCIÓ prevists en l’article 4 del nou RD-Llei 18/2021, sempre que es compleixin els requisits exigits.

Les empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que tinguin autoritzats ERTO per impediment en l’activitat, nou o prorrogat, podran beneficiar-se, respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses, en els centres afectats, pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, d’una exoneració del 100% de l’aportació empresarial meritada a partir del mes de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer de 2022, segons estableix l’article 4.

Les exempcions en la cotització a la Seguretat Social dels ERTO per limitacions en l’activitatnormalitzada, nous o prorrogats, que s’aplicaran respecte de les persones treballadores que tinguin les seves activitats suspeses entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, depenen de la grandària de l’empresa i de les accions formatives realitzades:

Percentatge d’exoneració meritada al
novembre-desembre 2021 i gener-febrer 2022
Empresa < 10Empresa =>10
 persones treballadores/assimilades d’alta en la S.S a 29/02/2020
Empresa AMB accions formatives del art.3 RD-llei 18/202180%80%
Empresa SENSE accions formatives del art.3 RD-llei 18/202150%40%
L’exoneració s’aplicarà a l’aportació empresarial, així com a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.L’exempció del 80% en el supòsit de realitzar accions formatives, s’aplicarà per la TGSS a instàncies de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores beneficiades per l’acció formativa i període de la suspensió o reducció de jornada. Aquesta comunicació constituirà una declaració responsable sobre el compromís de l’empresa de realització de les accions formatives, a través del Sistema RED.

Per a poder aplicar les noves exempcions, les empreses hauran de presentar un llistat de les persones treballadores que estiguessin incloses a data de 30 de setembre de 2021 en l’ERTO que es prorroga, i les que vagin a romandre en aquest expedient durant la pròrroga, o en el cas dels nous ERTO un llistat de les persones treballadores incloses en el mateix en el moment del començament de la seva aplicació, en el termini de 5 dies hàbils des del dia en què produeixi efectes la resolució expressa o per silenci administratiu que estimi la sol·licitud de pròrroga o d’autorització, o des de la data en què es produeixi la comunicació, segons sigui procedent en cada cas, en la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, en el model que s’annexa en el BOE.

El termini per a la prestació efectiva de les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

Les empreses que realitzen aquestes accions formatives tindran dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada.

Per a tots els expedients, autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest nou Reial decret llei es mantenen vigents els límits per a la tramitació d’ERTO relacionats amb la transparència fiscal, els relacionats amb el repartiment de dividends, realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions, fins al 28 de febrer de 2022.

Manté vigents els compromisos de manteniment de l’ocupació en els termes i pels terminis previstos.

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts poden contactar amb el nostre despatx.

Scroll to Top