Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus  de residus i terres contaminats per a una economia circular incorpora (articles 67 a 83) un nou Impost sobre els Envasos de Plàstic no reutilizables, que entrarà en vigor el pròxim 01.01.2023.

L’Impost sobre Envasos de plàstic no reutilitzables és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització en territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderia.

Es tracta d’un impost amb àmplia repercussió, ja que afectarà no només les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, sinó qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos plàstics (amb contingut o sense).

Àmbit objectiu

S’inclouen en l’àmbit objectiu d’aquest impost els envasos no reutilitzables que continguin plàstic en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, tant si es presenten buits com si es presenten prestant la funció per a la qual van ser dissenyats.

No té la consideració d’envàs, a efectes de l’impost, aquell que formant part integrant de la mercaderia, és necessari per contenir-la, sustentar-la o preservar-la durant tot el seu cicle de vida i es destina a ser utilitzat, consumit o eliminat conjuntament amb ella.

Fet Imposable

Està subjecta a l’impost la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinença irregular de productes que formen part de l’àmbit objectiu.

És fabricació l’elaboració de productes objecte de l’impost. No és fabricació l’elaboració d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic quan exclusivament es facin servir productes plàstics semielaborats per a la seva obtenció, productes que continguin plàstic destinats al seu tancament, comercialització o presentació o productes que no continguin plàstic.

Base imposable, tipus impositiu i quota tributària

La base imposable de l’impost està constituïda per la quantitat de PLÀSTIC NO RECICLAT, expressada en quilograms, continguda als productes objecte de l’impost.

La quantitat de plàstic reciclat continguda als productes objecte de l’impost ha de ser certificada per entitat degudament acreditada per emetre la corresponent certificació.

La falsa o incorrecta certificació, constitueix una infracció tributària específica greu que se sanciona amb una multa pecuniària proporcional del 50% de la quota deixada d’ingressar i un mínim de 1.000 euros (percentatge que es podrà incrementar en un 25% en cas de comissió repetida).

El tipus impositiu aplicable és de 0,45 euros per quilogram de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l’impost.

Finalment, la quota íntegra resultarà d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu.

Trobareu tota la informació a Agència Tributària. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

En cas de ser subjectes d’aquest impost, cal inscriure’s anteriorment a l’inici a l’exercici de la seva activitat en el registre territorial de l’Impost Especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables i presentar la autoliquidació trimestral o menusal (model 592) corresponent, depenent el periode de liquidació de l’IVA.

Contacteu amb el nostre despatx si creieu que podeu estar afectats per aquest nou impost.

Scroll to Top