Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya.

L’impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques (DOGC núm. 7368 de 12.05.2017). 

Com i quan s’ha de presentar l’autoliquidació?

La presentació i ingrés de l’autoliquidació s’ha d’efectuar per via telemàtica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.
Per als anys 2017, 2018 i 2019, s’ha de presentar autoliquidació en el termini que va de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 2019. En endavant, i a partir del 2020, l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 30 del mes de juny següent a la data de meritació.

Què grava el nou IANP?

El nou impost grava de manera progressiva els actius no productius de què són titulars les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició.

Els actius no productius subjectes a l’impost són:

  • béns immobles
  • vehicles de motor amb potència ≥ 200 cavalls
  • embarcacions de lleure
  • aeronaus
  • objectes d’art i antiguitats amb valor superior al que fixi la Llei del patrimoni històric
  • joies

Si creieu que podeu ser subjectes a aquest impost contacteu amb el nostre departament comptable per calcular i presentar la corresponent liquidació a termini.

Desplaça cap amunt