Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

L’1 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va publicar a la seu electrònica el padró definitiu dels vehicles amb quota a pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica. D’aquesta manera, s’obre també el període de pagament del tribut.

A partir del mes d’octubre, quan el contribuent rebi la notificació amb la carta de pagament on consta la quota que ha de pagar, també en podrà abonar l’import a través de les diverses vies disponibles: la seu electrònica de l’ATC; el telèfon 012; L’ATC us truca: 93 551 51 51; les entitats financeres col·laboradores, i les oficines de Correus.

Les persones jurídiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques de forma electrònica rebran aquest notificació de forma electrònica, necessitaran el certificat digital per a accedir a la notificació a través de la seu electrònica de l’ATC.

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat, alineat amb la fiscalitat verda i sostenible que es promou des d’Europa per lluitar contra el canvi climàtic, i s’aplica a turismes, furgonetes i motocicletes sobre la base de les emissions de CO2 del 2020.

Qui tributa per l’impost?

Estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de COles persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats durant el 2020.

Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor). Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

Si necessites més informació contacte amb el nostre despatx.

Scroll to Top