Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

L’article 3 de Llei 38/2022, amb entrada en vigor el dia 29 de desembre de 2022, va crear l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (ITSGF), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari del Impost sobre el patrimoni (IP) que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 euros.

L’ITSGF s’aplicarà a tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims tributaris forals del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra i del que disposen els Tractats o Convenis internacionals que hagin passat a formar part de l’ordenament intern, i NO podrà ser objecte de cessió a les comunitats autònomes (CCAA).

Aquest impost serà aplicable en els dos primers exercicis (2022-2023) en què es meriti a partir de la data de la seva entrada en vigor, si bé s’introdueix una clàusula de revisió, per efectuar una avaluació dels resultats al final de la seva entrada vigència i valorar-ne el manteniment o supressió.

L’ITSGF es meritarà el 31 de desembre de cada any i afectarà el patrimoni net del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data.

Són subjectes passius d’aquest impost, els que ho siguin de l’impost sobre patrimoni d’acord amb el que disposa la Llei 19/1991 i en els mateixos termes.

Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració, a practicar autoliquidació i, si escau, a ingressar el deute tributari al lloc, forma i terminis que determina l’Ordre HFP/587/2023 (BOE 12/06/2023) que aprova MODEL 718 de l’ITSGF.

Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que siguin procedents, resulti a ingressar.

Els subjectes passius que tributin directament a l’Estat, per no estar cedit el rendiment de l’IP a cap comunitat autònoma, no estan obligats a presentar declaració llevat que la quota tributària d’aquest impost sigui ingressada.

El termini de presentació de la declaració de l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes de l’exercici 2022 serà el comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2023. El termini de presentació de l’autoliquidació amb domiciliació de pagament és des del dia 1 fins al dia 26 del mes de juliol.

Constituirà el fet imposable de l’ITSGF, la titularitat pel subjecte passiu en el moment de la meritació d’un patrimoni net superior a 3.000.000€.

Consulta amb els nostres assessors fiscals si està obligat a presentar aquesta declaració.

Desplaça cap amunt