INSCRIPCIÓ PRÈVIA AJUTS TREBALLADORS ERTO COVID-19/FIX DISCONTINU

RESUM ORDRE EMT/137/2021, de 25 de junio, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un ERTO com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Catalunya (DOGC 29-06-2021)

El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, d’acord amb l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, al menys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021, amb la finalitat de complementar la pèrdua de poder adquisitiu.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Requisits per accedir-hi:

Els requisits que han de complir les persones treballadores per sol·licitar l’ajut són:

• Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
• Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
• Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Presentació de sol·licituds:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 15 de juliol de 2021. Formalitzar exclusivament per mitjans telemàtics (cal tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil).

Trobareu més informació a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/informacio-sobre-el-coronavirus-sars-cov-2/ajuts-extraordinaris-per-al-manteniment-de-lactivitat-economica-enfront-la-covid-19-2021-/

Scroll to Top