El Reial Decret-llei 2/2021 de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació (BOE 27-01-2021) estableix mesures de suport als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social:

  • A partir de l’1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del salari mínim interprofessional per a l’any 2021 no és aplicable l’increment previst en el RD-llei 28/2018, de manera que els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el RETA i en el REMAR seran els vigents a 31 de desembre de 2020.
  • Els treballadors autònoms que a 31 de gener de 2021 percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat, com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 prevista en l’apartat 1 de l’article 13 de Reial decret llei 30/2020, podran continuar percebent-la durant el temps que romangui l’activitat suspesa i fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi aquesta mesura o fins al 31 maig 2021 si aquesta última data és anterior.
  • A partir de l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a la prestació extraordinària de cessament d’activitat amb una regulació molt similar a l’esmentada en l’apartat anterior, que tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar afiliat i en alta en el RETA o, si s’escau, en el REMAR, abans de l’1 de gener de 2021 i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.

En general, la quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada, que s’incrementarà en un 20% en determinats supòsits de família nombrosa.

S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat. En el cas que la sol·licitud es presenti fora de termini establert, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa el treballador autònom es mantindrà en alta i quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar, des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura, o fins el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior

La prestació és incompatible, amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl; amb la realització d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb la realització de l’activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR serà a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota.

  • A partir del 27 de gener de 2021, els treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi que preveu l’article 7 del nou RD-llei o la prestació de cessament d’activitat “ordinària” regulada en els articles 327 del TRLGSS, podran accedir a la prestació extraordinària de cessament d’activitat que regula a l’article 6 de l’RD-llei 2/2021, sempre que reuneixin els requisits establerts en l’esmentat article.

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi des d’abans de l’1 d’abril de 2020, no tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el primer semestre del 2021 superiors a 6.650 €, i acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als del primer trimestre del 2020.

La quantia de la prestació serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

La prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 a les sol·licituds presentades durant els primers 21 dies naturals de febrer, i tindrà una durada màxima de 4 mesos. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de maig de 2021.

Aquesta prestació és incompatible en els mateixos supòsits que la prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms per una suspensió temporal de tota l’activitat.

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

  • A partir d’l’1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat “ordinària” (prevista en article 327 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social), sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d) i e) de l’article 330.1 de la norma, inclòs el de tenir cobert el període mínim de cotització.

L’accés a la prestació exigirà acreditar, en el primer semestre del l’any 2021, una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més de l’50% dels que hi ha hagut en el segon semestre del 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980 euros.

Aquesta prestació es podrà percebre com a màxim fins el 31 de maig 2021, sempre que el treballador hi tingui dret en els termes de l’art.338 TRLGSS (durada de la prestació).

Així mateix, han de percebre aquesta prestació fins el 31 de maig de 2021 aquells treballadors autònoms que causin dret a ella l’1 de febrer de 2021, i vegin esgotat el seu dret a la cessació previst en el citat precepte abans de el 31 de maig de 2021, sempre que reuneixin els requisits exigits a l’efecte.

El reconeixement a la prestació es durà a terme, amb caràcter provisional, per les mútues col·laboradores o l’ISM, amb efectes d’1 de febrer de 2021 si se sol·licita dins dels 21 primers dies naturals de febrer, o amb efecte des de l’endemà a la sol·licitud en un altre cas, havent de ser regularitzada a partir de l’1 de setembre de 2021.

La prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri, quan no s’excedeixi d’uns determinats ingressos, veient reduïda la seva quantia en el 50%.

  • El reconeixement de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada es pot sol·licitar entre el 27 de setembre de 2021 i el mes de maig de 2021.

La prestació podrà començar a meritar amb efectes d’1 de febrer de 2021 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer. En cas contrari els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud, i la durada no podran excedir de el 31 de maig de 2021.

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el RETA o, si s’escau, en el REMAR.

Es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el RETA o en el REMAR durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun dels anys.

Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies a Al llarg d’aquests dos anys.

Seran requisits per tenir dret a la prestació:

a) Haver estat d’alta i cotitzat al RETA o en el REMAR com a treballador per compte propi durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
b) No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
c) No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 650 euros.
d) Trobar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Mecanisme d’invitació al pagament.

Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta oassimilada a l’alta.

Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es percebin en la primera meitat de l’any 2021 superin els 6.650 euros. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible a més amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/