Mesures per impulsar la creació i el creixement de les empreses

La Llei 18/2022, del 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, coneguda com a “Llei crea i creix” (BOE 29-09-2022), que entra en vigor el dia 19 d’octubre de 2022, té per objecte impulsar la creació i el creixement empresarial a través de l’adopció de diverses mesures que entren en vigor el 19 d’octubre de 2022, amb algunes excepcions.

A continuació destaquem les principals mesures:

FACTURA ELECTRÒNICA SECTOR PRIVAT ENTRE EMPRESARIS I PROFESSIONALS

L’article 12 de la Llei 18/2022 modifica l’article 2 bis de la Llei 56/2007 de mesures d’impuls de la Societat de la Informació per a establir que, a l’efecte del que es disposa en aquesta llei, tots els empresaris i professionals estaran OBLIGATS a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. El destinatari i l’emissor de les factures electròniques hauran de proporcionar informació sobre els estats de la factura.

Les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals hauran de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes. De la mateixa manera, les solucions i plataformes de facturació electrònica pròpies de les empreses emissores i receptores hauran de complir els mateixos criteris d’interconnexió i interoperabilitat gratuïta amb la resta de solucions de facturació electrònica. El procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes es determinarà reglamentàriament.

Per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros aquestes novetats en la facturació electrònica produiran efectes a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari. Per a la resta dels empresaris i professionals, produirà efectes als dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

L’entrada en vigor de l’article 12 de la Llei 18/2022 està supeditada a l’obtenció de l’excepció comunitària dels art. 218 i 232 de la Directiva 2006/112/CE i el termini per a aprovar aquests desenvolupaments reglamentaris serà de sis mesos a comptar des de la publicació en el BOE de la llei 18/2022

MESURES PER A AGILITZAR LA CREACIÓ D’EMPRESES

Es modifica el Text Refós de la Llei de Societats de Capital (RD Leg 1/2010 TRLSC) i La Llei 14/2013 de suport a emprenedors i la seva internacionalització.

El capital social mínim d’una societat de responsabilitat limitada (SRL) és d’un euro (abans era de 3.000 euros).

Addicionalment, s’introdueixen dues regles específiques a aplicar per les SRL mentre el seu capital no assoleixi els 3.000 euros: la primera, que haurà de destinar-se a reserva legal una xifra almenys igual al 20 % del benefici fins que juntament amb el capital social aconsegueixi l’import de 3.000 € i, la segona, que en cas de liquidació, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 € i la xifra del capital subscrit.

La reducció del capital social mínim exigit a un euro, porta aparellada l’eliminació de la possibilitat de crear societats en règim de formació successiva. Les societats subjectes a aquest règim amb anterioritat al 19 d’octubre de 2022 podran optar per modificar els seus estatuts per a deixar d’estar sotmeses al mateix i regir-se, mentre el seu capital social no aconsegueixi la xifra de tres mil euros, per les noves regles establertes en l’article 4 del TRLSC per a les SRL. Mentre no modifiquin els seus estatuts i no aconsegueixin la xifra de capital social de tres mil euros, les societats continuaran subjectes a les regles de l’apartat 2 de la disposició transitòria segona de la Llei 18/2022, en línia amb les del suprimit art.4 bis del TRLSC.

Els notaris i els intermediaris que participin en la creació de les SRL hauran d’informar als fundadors dels avantatges d’emprar els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) i el Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE), per a la seva constitució i la realització d’altres tràmits lligats a l’inici de la seva activitat.

Tots els notaris han d’estar disponibles a l’Agenda Electrònica Notarial i en disposició de dur a terme la constitució de societats a través de CIRCE.

MESURES PER A LLUITAR CONTRA LA MOROSITAT COMERCIAL

Les societats mercantils cotitzades publicaran a la seva pàgina web, a més del seu període mitjà de pagament a proveïdors, el volum monetari i nombre de factures pagades en un període inferior al màxim establert en la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors, segons estableix la disposició addicional tercera de Llei 15/2010 de modificació de la Llei de mesures de lluita contra la morositat. Aquesta mateixa informació l’hauran de publicar les societats mercantils no cotitzades que no presentin comptes anuals abreujats a la seva pàgina web, si en tenen. En ambdós supòsits, aquesta informació s’inclourà en la memòria dels seus comptes anuals.

Es modifica la Llei General de Subvencions perquè el compliment dels terminis de pagament es converteixi en un criteri d’accés a les subvencions públiques, en determinats suposats. Quan el beneficiari d’una subvenció pública sigui una empresa, les despeses subvencionables en els quals hagi incorregut en les seves operacions comercials hauran d’haver estat abonats en els terminis de pagament previstos en la normativa sectorial que li sigui aplicable o, en el seu defecte, en els establerts en la Llei 3/2004.

Scroll to Top