Model 232: Declaració informativa d’operacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals

Per complir el que disposa l’ordre ministerial ORDRE/HFP/816/2017, que aprova la declaració informativa per la qual s’ha d’informar expressament de les operacions vinculades, així com de les operacions relacionades amb paradisos fiscals, el proper mes de novembre de presentar la declaració informativa doperacions vinculades i situacions relacionades amb paradisos fiscals mitjançant el Model 232.

Forma i termini de presentació:

S’haurà de presentar obligatòriament per via electrònica, al mes de novembre de 2022, i com a data límit el 30/11/2022

Obligació d’informació

1. Contribuents de l’impost de societats i de l’impost sobre la renda de no residents que actuïn mitjançant un establiment permanent.

2. Entitats en règim d’atribució de rendes, constituïdes a l’estranger i amb presència al territori espanyol.

Quines operacions s’han de declarar?

1 – Informació sobre operacions amb persones o entitats vinculades

  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que limport de la contraprestació del conjunt doperacions en el període impositiu superi els 250.000 euros.
  • Operacions específiques, sempre que l’import de cadascuna superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques les excloses del contingut simplificat de la documentació a què es refereixen els articles 18.3 de la LIS i 16.5 del RIS.
  • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, del mateix tipus i amb el mateix mètode de valoració, sempre que limport de la contraprestació sigui superior al 50% de la xifra de negocis de lentitat.

2 – Operacions amb persones o entitats vinculades en cas de reducció de renda procedent d’actius intangibles

S’ha d’emplenar en aquells casos en què el contribuent apliqui la reducció de l’article 23 de la Llei de l’impost sobre societats, relativa a rendes derivades de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

3 – Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals

Ho han d’emplenar els contribuents que facin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import.

Per a més informació sobre aquest tipus d’operacions, contacteu amb el nostre departament fiscal comptable.

Desplaça cap amunt