Normatives legals destacades d’obligat compliment

Són moltes les normatives legals que en els darrers temps han entrat en vigor i que les empreses han de complir obligatòriament, tant pimes com autònoms. Per aquest motiu és especialment important conèixer les normatives més destacades i revisar si la teva empresa les té implementades o no:

  • Prevenció de Riscos Laborals

La LPRL estableix unes mesures de control amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per a la salut derivats del treball incrementant la seguretat i la salut laboral. L’empresari té l’obligació d’establir aquestes mesures per garantir un nivell de seguretat i salut adequat dels treballadors, segons la Llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL

  • Protecció de dades

La Protecció de Dades de Caràcter Personal és un dret fonamental que tenen totes les persones físiques i el seu objectiu és garantir i protegir el tractament de les dades personals i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment el dret a l’honor i la intimitat, tant de l’esfera privada com pública.

Per aquest motiu, tots els autònoms, empreses, entitats i organismes públics que disposin de dades de caràcter personal estan obligats a complir i tenir en compte una sèrie de requisits i aplicar determinades mesures de seguretat en funció del tipus de dades que tractin establerts en el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

  • Avisos legals i E-commerce

La LSSICE 34/2002, Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, és la normativa que estableix les obligacions, responsabilitats, infraccions i sancions de les operacions comercials realitzades per Internet o mitjans digitals, així com l’enviament de correus electrònics amb fins comercials i l’e-commerce.

  • Registre horari

Per tal de garantir el compliment del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, totes les empreses han de complir amb el registre de la jornada laboral dels seus empleats.

  • Mesures per a la Igualtat de Gènere; Registre salarial i Protocol d’assetjament laboral i sexual

El Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, de igualtat retributiva entre homes i dones, estableix un conjunt de mesures per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes.

Totes les empreses han de disposar d’aquest tipus de registres, independentment del seu tamany, per tal de desenvolupar mecanismes per identificar i corregir la discriminació en aquests àmbits i lluitar-hi.

  • Pla d’Igualtat de Gènere (per empreses de >50 treballadors)

La Llei 3/2007, de 22 de març, i el Reial decret llei 6/2019, defineixen el pla d’igualtat com un conjunt ordenat de mesures adoptades després de fer un diagnòstic de la situació en què es troba l’empresa amb l’objectiu assolir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Només les empreses de 50 empleats o més han d’implementar i registrar un pla d’igualtat que permeti fixar objectius per assolir la igualtat i mesures i sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

  • Canal de denúncies (per empreses de >50 treballadors)

La Llei Whistleblowing, també coneguda com la Llei de protecció al denunciant, regula la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Per aquest motiu, el canal de denúncies passa a ser obligatori per a totes les entitats públiques, com ajuntaments, així com a totes les empreses de 50 treballadors o més, aquelles que tinguin un volum de facturació anual superior als 10 milions d’euros i, també, totes les organitzacions del sector financer.

  • Mesures de diligència deguda per a evitar la Responsabilitat Penal

El Codi Penal Espanyol contempla la possibilitat d’atribuir responsabilitat penal a les persones jurídiques dels delictes esmentats a la llei. Davant la infracció d’un dels seus empleats, l’empresa ha d’acreditar que amb anterioritat ha practicat i desplegat convenientment abans que es cometés aquest delicte, mesures concretes per prevenir i reduir l’impacte dels delictes de la naturalesa esmentada perquè la responsabilitat no recaigui en la mateixa.

  • Mesures de diligència deguda per a evitar el Blanqueig de Capitals

La llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, regula una sèrie d’obligacions que han de complir els subjectes obligats, per evitar el blanqueig de capitals procedent d’activitats il·lícites.

Les empreses dedicades a les activitats establertes per la llei com a subjectes obligats (entitats financeres, assessors fiscals, immobiliàries, corredors d’assegurances…) estan obligades a implementar mesures que permetin evitar el blanqueig de capitals.

Revisa si la teva empresa compleix amb les normatives legals que l’afecten i evita sancions.
Des del nostre despatx podem posar-vos en contacte amb empreses i professionals que es dediquen a assessorar i implementar aquestes normatives.

Desplaça cap amunt