Notícies

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2023

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2023, que comprèn des del dia 15-09-2023 al 20-11-2023, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 25 de maig del present (BOE 01-06-2023). L’esmentada …

Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2023 Read More »

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

L’article 3 de Llei 38/2022, amb entrada en vigor el dia 29 de desembre de 2022, va crear l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (ITSGF), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari del Impost sobre el patrimoni (IP) que grava el patrimoni net de les persones físiques …

Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes Read More »

Dies de cortesia per NO rebre notificacions electròniques

Sol·licitud de 30 dies per NO rebre notificacions electròniques durant el període de vacances estivals de 2023 Els obligats tributaris que estiguin inclosos, amb caràcter obligatori, al sistema de Direcció Electrònica Habilitada en relació amb l’Agència Tributària podran assenyalar fins a un màxim de 30 dies en cada any natural durant els quals l’Agència no …

Dies de cortesia per NO rebre notificacions electròniques Read More »

Complement econòmic accés a la Jubilació Demorada

El Reial decret 371/2023 publicat en el BOE 17/05/2023 i amb entrada en vigor el 18 de maig de 2023, desenvolupa el règim jurídic del complement econòmic establert en l’art. 210.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social en els supòsits d’accés a la jubilació “demorada”, modificat per la Llei 21/2021 …

Complement econòmic accés a la Jubilació Demorada Read More »

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

L’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques té per objecte gravar els béns no productius i determinats drets que recauen sobre aquests béns que formen part de l’actiu del subjecte passiu. És exigible en tot el territori de Catalunya. L’impost ha estat creat per la Llei 6/2017, del 9 de maig, de …

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques Read More »

Cuidado con la protección de datos si hace repartos a domicilio

Si su empresa vende productos a consumidores finales y los envía a domicilio, regule bien qué hacer en caso de no encontrar al destinatario en el momento de la entrega. Dejar el paquete a un vecino puede vulnerar la protección de datos… Dado que usted solicita el nombre, apellidos y domicilio del comprador para realizar …

Cuidado con la protección de datos si hace repartos a domicilio Read More »

Normatives legals destacades d’obligat compliment

Són moltes les normatives legals que en els darrers temps han entrat en vigor i que les empreses han de complir obligatòriament, tant pimes com autònoms. Per aquest motiu és especialment important conèixer les normatives més destacades i revisar si la teva empresa les té implementades o no: La LPRL estableix unes mesures de control …

Normatives legals destacades d’obligat compliment Read More »

Scroll to Top