Circulars Informatives

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2021, que comprèn des del dia 16-09-2021 al 22-11-2021, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 8 de juny del present (BOE 10-06-2021). L’esmentada …

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) Read More »

ES COMENCEN A APLICAR LES MESURES DE DESCONFINAMENT FASE 0

Diumenge 3 de maig es publica l’Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat. En l’àmbit de el comerç minorista la finalitat de la present …

ES COMENCEN A APLICAR LES MESURES DE DESCONFINAMENT FASE 0 Read More »

ACCIONS PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’IRPF 2018

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2018, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar ABANS DE FINALITZAR L’ANY per rebaixar la liquidació del IRPF: Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a …

ACCIONS PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓ DE L’IRPF 2018 Read More »

L’Agència Tributària de Catalunya implanta les notificacions electròniques

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre d’altres: les persones jurídiques les entitats sense personalitat jurídica els qui exerceixin una activitat …

L’Agència Tributària de Catalunya implanta les notificacions electròniques Read More »

SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L’ Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED): Estén la utilització obligatòria del Sistema RED als subjectes responsables de l’obligació de cotitzar enquadrats en el RETA (AUTÒNOMS), incloent als treballadors del Sistema Especial de treballadors per compte …

SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES Read More »

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ESTRANGER

Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2016 finalitza el proper 31 de març de 2017. Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents …

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ESTRANGER Read More »

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

Nou sistema de gestió de l’IVA basat en el Subministrament Immediat d’Informació El RD 596/016 incorpora les modificacions reglamentàries necessàries per regular el nou sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l’AEAT (SII). Modifica el Reglament de l’IVA (RD 1624/1992), el Reglament General de gestió i inspecció tributària (RD …

SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII) Read More »

RD-Llei 3/2016 ajornaments fraccionaments deutes tributaris

El Reial Decret-llei 3/2016 publicat recentment, estableix mesures tributàries dirigides a la consolidació de las finances públiques, de les quals destaquem les següents: Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, suprimeix la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament de les retencions e ingressos a compte, i introdueix nos supòsits de deutes tributaris …

RD-Llei 3/2016 ajornaments fraccionaments deutes tributaris Read More »

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial. Catalunya

Bases: Orden EMC/309/2016 (DOGC 22-11-2016) Convocatoria 2016: RSL EMC/2626/2016 (DOGC 24-11-2016) Plazo solicitudes 2016: desde 25-11-2016 y permanecerá abierto hasta el 30-06-2017 o hasta agotar el presupuesto para esos conceptos. Las solicitudes deben presentarse y formalizarse telemáticamente por medio del formulario que estará a disposición de las empresas beneficiarias en la web del ICF (www.icf.cat), …

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial. Catalunya Read More »

Scroll to Top