Notificació demandes a persones jurídiques a partir del 20 de març de 2024

La publicació del Reial decret llei 6/2023 el passat 20 de desembre de 2023, marca un abans i un després en l’evolució de la notificació electrònica.

En virtut de la nova redacció dels articles 152.2 i 155 de la LEC, els actes de comunicació es practicaran per mitjans electrònics, sempre que els subjectes intervinents en un procés estiguin obligats a l’ús de mitjans electrònics per a relacionar-se amb l’Administració de Justícia. Aquests subjectes són, entre altres supòsits menys habituals, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de propietaris, societats civils, comunitats de béns, etc.).

Cridem l’atenció sobre la transcendència d’aquesta nova normativa puix que a partir del pròxim 20 de març de 2024 els subjectes abans indicats podran ser emplaçats o citats per mitjans electrònics. Si transcorreguessin tres (3) dies sense que el destinatari accedís al seu contingut, es procedirà a la seva notificació a través de la seva publicació per la via del Tauló  Edictal Judicial Únic. (https://www.boe.es/edictos_judiciales/)

Això provoca un canvi transcendental, doncs, a partir del moment en què es doni per realitzada la comunicació, començaran a córrer els terminis legals.

A fi d’evitar sobresalts, recomanem controlar i verificar que les dades de contacte que constin en les plataformes electròniques a través de les quals, es poden rebre notificacions judicials, siguin correctes, com així, subscriure’s a aquestes. (art. 50 de la LEC):

Així mateix, recomanem que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica revisin de manera habitual i constant aquestes plataformes electròniques i estableixin mecanismes d’avís via sms o e-mail, així com designin responsables o encarregats d’aquestes revisions, atès que la conseqüència jurídica d’ignorar aquests emplaçaments suposa la rebel·lia en el procediment judicial, amb la conseqüent pèrdua d’oportunitat en la defensa dels interessos de l’empresa a qui se li va notificar.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment que precisin.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el nostre despatx.

Desplaça cap amunt