Nova ajudes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. (3ª convocatòria)

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (3a convocatòria). Catalunya.DOGC 11-11-2021

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

El Reial Decret llei 5/2021 (BOE 13-03-2021) va crear una línia COVID d’ajuts directes a les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament a les més afectades per la pandèmia de la COVID-19. Les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria.

Fins aquest moment han estat publicades i concedides dues convocatòries relatives a aquests ajuts, i les bases reguladores respectives.

La 3ª inscripció prèvia prevista en aquesta nova ordre s’adequa al Reial decret llei 17/2021  que amplia l’àmbit temporal cobert pels ajuts en quatre mesos i aclareix el concepte de costos fixos incorreguts.

En conseqüència, l’ajut s’aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d’antiguitat i, si escau, en segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic. Finalment, es podrà destinar el romanent de l’ajut a compensar els costos fixos incorreguts, que incloguin pèrdues comptables pròpies de l’activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquest o altres ajuts.

Es consideren costos fixos subvencionables: aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, com ara i entre d’altres, arrendaments, subministrament d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com les pèrdues comptables, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com ara assegurances, mesures d’ajut temporal o d’altres ajuts ni es tracti de pèrdues per deteriorament de valors puntuals. Se n’exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l’ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d’inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

El pressupost per a la convocatòria d’ajuts corresponent a les sol·licituds d’aquest tràmit d’inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s’exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.

Per a més informació contacti amb el nostre departament fiscal.

Scroll to Top