Els informem de la nova prestació pels supòsits de tancament obligatori del negoci, determinat per la Generalitat arrel de la incidència del COVID-19 mitjançant la resolució SLT/2546/2020, del 15 d’octubre del 2020.

 • Requisits:
  • Estar afiliats i en alta en RETA/RETA-Mar al menys 30 dies naturals abans de la data de resolució que acordi el cessament d’activitat
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social
  • Si en la data de suspensió de l’activitat no compleix el requisit, s’instarà al pagament perquè dins el termini de 30 dies naturals ingressin les quotes corresponents.
   La regularització del descobert produirà plens efectes per l’adquisició del dret a la prestació.
 • Quantia de la prestació:
  • Un 50% de la base mínima de cotització que correspon a l’activitat desenvolupada.
  • Un 20% més si es membre de família nombrosa i els seus únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixin de l’activitat suspesa.
  • Quan convisquin en un mateix domicili dos o més dels membres, units per vincle familiar o unitat anàloga de convivència, amb dret a la prestació, la quantia de cada una de les prestacions serà del 40% no poden aplicar-se l’increment del 20% contemplat en l’apartat anterior.
 • Duració:
  • Des del dia següent a l’adopció de la mida del tancament de l’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes que s’acordi l’aixecament de la mateixa.
 • Cotització:
  • Han de mantenir-se en alta en el RETA/ RETA-Mar mentre l’activitat quedi suspesa.
  • Estaran exonerats de l’obligació de cotitzar.
  • Aquest període d’exoneració de l’activitat compren des del primer dia del mes en que s’adopta la mida del tancament fins l’últim dia del mes següent en que s’aixeca la mida.
  • La base de cotització serà l’establida en el moment de l’inici de la prestació i es mantindrà durant tot el període de percepció.
 • Incompatibilitats:
  • Amb la percepció d’una retribució per el desenvolupament d’un treball per compte d’altre, llevat que els ingressos del treball per compte d’altre siguin inferior a 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
  • Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte pròpia.
  • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat de l’activitat que s’ha vist afectada pel tancament.

Si desitja més informació sobre aquesta prestació, contacti amb el nostre despatx.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/