NOVA REGULACIÓ DE LES VENDES A DISTÀNCIA EN L’IVA  (COMERÇ ELECTRÒNIC)

L’any 2021 es modifica el règim de l’IVA de les vedes de béns i prestació de serveis intracomunitaris a través d’internet a consumidors finals (particulars) de la UE, fet que suposarà que l’actual règim de vendes a distància IVA deixarà d’estar en vigor a partir de l’1 de juliol de 2021, i entrarà en vigor el sistema Mini Finestreta Única (Mini One-Stop Shop – MOSS).

Pel tant, totes les empreses que es dediquin al comerç electrònic a través d’internet (ja sigui a través de la pròpia web o mitjançant plataformes de venda com Amazon) han d’analitzar les seves vendes de béns i/o serveis per valorar si poden veure’s afectats per aquest nou règim.

Estaran afectades les operacions descrites que superin el llindar comú de 10.000 euros (IVA no inclòs), xifra global que s’ha d’assolir en l’exercici anterior o bé en l’exercici en curs fins a 30 de juny. Aquesta xifra comprèn la facturació total a particulars de la UE realitzada des d’Espanya.

El més important és que aquestes operacions queden subjectes a l’IVA a l’Estat Membre d’arribada de la mercaderia o d’establiment del destinatari (aplicació tipus de gravamen d’IVA de país destí de la UE). Les vendes a distància intracomunitàries tributaran a l’Estat membre on el destinatari rep la mercaderia, però a través de la declaració que s’ha de presentar en el país on està establert l’empresari.

Si vostè està realitzant operacions de vendes intracomunitàries a distància a particulars que superin els 10.000 euros, contacti amb nosaltres per verificar si li és d’aplicació aquest nou règim i , per tant, efectuar l’alta censal abans del dia 30-06-21.

Scroll to Top