Real Decret-llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treballador autònom i de competitivitat del sector industrial.

1.Pròrroga de les bonificacions a las quotes d’autònoms dels perceptors de la prestació per cessament d’activitat durant l’estat d’alarma

Requisits:
– L’autònom ha d’estar en situació d’alta en la TGSS en data 30/6.
– Ha d’haver vingut percebent el PECATA fins el 30/6 o, si no ho ha sol·licitat i hi tenia dret, sol·licitar-lo abans del 31/7.

Beneficis: Exempció de:
a) 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
b) 50% de les cotitzacions corresponents al mes de agost.
c) 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

L’exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en que els treballadors percebin prestacions per incapacitat temporal o qualsevol altre subsidi, sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar.

2. Nova  prestació por cessament d’activitat per compte pròpia.

Requisits:
– Ha d’haver vingut percebent el PECATA fins el 30/6 o, si no ho ha sol·licitat i hi tenia dret, sol·licitar-lo abans del 31/7.
– No pot donar-se de baixa durant el temps que estigui perceben la prestació.
– Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització en cessament d’activitat immediatament anterior i consecutiva.
– Alta d’autònoms a partir del 1/08/2019, no tenen dret a la prestació, doncs no podran acreditar la carència de 12 mesos.
– Autònoms sense cobertura CATA normal, per exemple, els agraris o Tarifa Plana.
– Estar al corrent de pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.
– Si tenen treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social (declaració responsable en la sol·licitud)
– Acreditar una reducció en la facturació durant el 3r Trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període del 2019.
– No haver obtingut durant el 3er Trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ (1.939,58€ mensuals)

Beneficis:
– S’abonarà el 70% de dita base de cotització amb un topall mínim i màxim del IPREM.
– Sent el termini màxim de prestació de 3 mesos.

*Les dues ajudes no són incompatibles entre sí.

Per a més informació contacti amb el nostre despatx.

 

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/