IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

El 14 d’abril ha entrat en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, on s’estableixen un conjunt de mesures per a fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i no discriminació entre dones i homes quant a la retribució salarial es refereix.

Les empreses i els convenis col·lectius hauran d’integrar i aplicar el principi de transparència retributiva, que té per objecte la identificació de discriminacions, en el seu cas, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, la qual cosa concorre quan exercit un treball d’igual valor, es percebi una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

TOTES les empreses estan obligades a portar un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, que haurà d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe i distribuïts conforme al que s’estableix en l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

A tals efectes, hauran d’establir-se en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. A la vegada, aquesta informació haurà d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari basi, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció. El període temporal de referència serà amb caràcter general l’any natural.

Les empreses de més de 50 treballadors hauran d’elaborar un PLA D’IGUALTAT i hauran d’incloure en el mateix una auditoria retributiva, de conformitat amb l’article 46.2.e) de la Llei orgànica 3/2007, prèvia la negociació que requereixen aquests plans d’igualtat.

Com a element clau del principi de transparència, es garanteix l’accés de les persones treballadores a la informació continguda en el registre retributiu, a través de la representació legal, quan aquesta existeixi, permetent l’accés al contingut íntegre, o de manera directa, limitant el contingut accessible.

Si la seva empresa precisa d’aquesta informació, contacti amb el nostre departament laboral.

Estem utilitzant cookies al nostre lloc web

Confirmeu, si accepteu les nostres cookies de seguiment. També podeu rebutjar el seguiment, de manera que pugueu continuar visitant el nostre lloc web sense que les dades s'enviïn a serveis de tercers. Informació i configuració de les Cookies https://gestoriapalau.es/avis-sobre-les-cookies/