Pla Simplificat de Pensions d’Ocupació (PPES) per al sector de la Construcció

Entrada en vigor del Pla de Pensions dOcupació Simplificat (PPES) del sector de la Construcció

El Pla de Pensions d’Ocupació Simplificat (PPES) és un pla de pensions establert al Llibre Tercer del VII Conveni General del Sector de la Construcció (BOE del 23 de setembre de 2023), de conformitat amb allò establert al Capítol XII del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, en virtut del qual les entitats promotores han de fer contribucions pels seus partícips en la quantia, la forma i els terminis establerts. Aquestes aportacions seran realitzades per les empreses (entitats promotores), per a cada treballador (partícip) i vindran definides al conveni corresponent. El Conveni col·lectiu general del sector de la Construcció és el primer que ha implantat aquests plans de pensions, on la part de la pujada salarial s’ha acordat que vagi a aquestes pensions. La resta dels convenis s’hi aniran afegint de manera progressiva.

En resum:

  • A partir del proper 1 de febrer, tots els treballadors del sector de la construcció comptaran amb un pla de pensions, al qual les seves empreses hauran de fer aportacions mensuals de forma obligatòria.
  • La contribució empresarial serà l’establerta al conveni col·lectiu i durant la vigència del contracte del treballador.
  • Aquestes contribucions mensuals tenen una reducció a la quota de la Seguretat Social. Per això cal que, cada mes, l’empresa comuniqui a la Seguretat Social l’import de l’aportació, així com també a la plataforma Aporta+ de Vida Caixa.
  • Per fer les aportacions del 2022, 2023 i gener del 2024 l’empresa disposarà d’un termini de 90 dies, és a dir, fins al 30 d’abril del 2024, per fer-les en un sol pagament.
  • Aquests Plans de Pensions d’Ocupació Simplificats tenen avantatges fiscals per a l’empresa, ja que al model 345 aniran les contribucions corresponents als anys 2022 i 2023, abonades el 2024. No obstant això, aquesta informació no apareixerà en llistar els models 110, 111 i 190.

Si voleu més informació poseu-vos en contacte amb els nostres assessors laborals.

Desplaça cap amunt