POSSIBILITAT DE MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de juny, per tenir efectes a partir de l’1 de juliol.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:

Base de cotització €/mesTipus de Cotització  (*)Quota a pagar €/mes
944,40 mínima a partir del 01-01-2021 –30,6 %288,97
1.018,50 mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2021, llevat d’excepcions30,6 %311,66
1.202 30,6 %367,81
2.077,80 màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir 01-01-2021, llevat d’excepcions  30,6 %635,80
4.070,10 màxima a partir del 01-01-2021  –30,6 %1.245,45

* 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)..

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Si es troba en aquest supòsit, o està interessat en modificar la base de cotització o quota, agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que,  a 1 de gener de 2021, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2021. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2021.

Scroll to Top