Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de COTITZACIONS a la Seguretat Social, incloses a la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, publicada al BOE de 24 desembre 2022.

La Llei de PGE estableix les bases i els tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, FOGASA i FP que són aplicables a partir del 01-01-2023

El topall màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social queda establert en 4.495, 50 €/mensuals, que suposa un increment del 8,6 %.

Règim General:

La base màxima de cotització del Règim General, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2023 de 4.495,50 € mensuals o de 149,85 € diaris, fet que suposa un increment del 8 ,6%

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització s’incrementaran des de l’1 de gener de 2023, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2022, en el mateix percentatge en què augmenti el SMI (de moment es desconeix) .

Es mantenen els tipus de cotització vigents i els tipus de cotització addicional per hores extraordinàries.

Cotització Sistema Especial treballadors per compte aliè agraris:

La base màxima de cotització, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, serà a partir de l’1 de gener de 2023 de 4.495,50 € mensuals (+8,6%).

Durant els períodes d’activitat, el tipus de cotització aplicable respecte als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11 serà del 25,18% (increment de l’1%), sent el 20,48% a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

En relació amb les reduccions a les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial, durant els períodes d’activitat, als grups de cotització 2 a11, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 132,66 euros mensuals o 6,03 euros per jornada real treballada (increment 13,3%).

Sistema Especial per a Empleats de Llar:

S’adapta a la regulació establerta al RD-llei 16/2022 de millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, que introdueix novetats en el Sistema Especial per a Empleats de la LLAR.

L’any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contingudes a la següent escala:

TramRetribució mensual Euros/mesBase de cotització Euros/mes
1.°fins 269,00250,00
2.°Des de 269,01 fins 418,00357,00
3.°Des de 418,01 fins 568,00493,00
4.°Des de 568,01 fins 718,00643,00
5.°Des de 718,01 fins 869,00794,00
6.°Des de 869,01 fins 1.017,00943,00
7.°Des de 1.017,01 fins 1.166,6691.166,70
8.°Des de 1.166,67Retribución mensual.

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització, s’actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci el salari mínim interprofessional per a l’any 2023.

Durant l’any 2023 seran beneficiaris d’una reducció del 20 % en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial, les persones que tinguin contractada o contractin, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social a una persona treballadora al servei de la llar.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al fons de garantia salarial en aquest sistema especial.

Com a alternativa a la reducció del 20%, les persones ocupadores que donen d’alta al Règim General de la Seguretat Social una persona treballadora al servei del llar, a partir de l’1 d’abril de 2023, tindran dret durant tota la situació d’alta en aquest règim, a una bonificació del 45% o del 30% quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i les condicions que es fixin reglamentàriament.

S’aplicarà una bonificació del 45 % a les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador per a famílies nombroses que tinguin contractat o contractin un cuidador abans de l’1 d’abril de 2023, en els termes previstos a l’article 9 de la Llei 40/ 2003.

Les bonificacions per la contractació de cuidadors en famílies nombroses que s’estiguessin aplicant l’1 d’abril de 2023 mantindran la vigència fins a la data d’efectes de la baixa dels cuidadors que hi donin dret al Règim General de la Seguretat Social.

Altres novetats en matèria de Seguretat Social i laboral:

Cotització corresponent al mecanisme d’equitat intergeneracional. Conforme al que disposa la disposició final quarta de la Llei 21/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions, a partir de l’1 de gener de 2023 s’efectuarà una cotització de 0,6 punts percentuals aplicable a la base de cotització per contingències comuns en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta al sistema de la Seguretat Social en què hi hagi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,5 per cent serà a càrrec de l’ocupador i el 0,1 per cent a càrrec del treballador.

Per més informació pot contactar amb el nostre departament laboral.

Desplaça cap amunt