RESPONSABLE: ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L.

FINALITAT

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari

LEGITIMACIÓ DESTINATARIS: Consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE CESSIONS: No hi ha cap cessió de dades

DRETS: Accedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.

INFORMACIÓ
 ADDICIONAL:

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web:
Política de privacitat: https://gestoriapalau.es/cat//politicadeprivacitat
Avís Legal: https://gestoriapalau.es/cat/avislegal
Política de cookies: https://gestoriapalau.es/cat/politicadecookies

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. (també el prestador)
Cif:  B63582449
Direcció postal:  c/ Sant Galdric nº 23, 08184, Palau-Solità i Plegamans, BARCELONA
Correu electrònic: gestoriapalau@gestoriapalau.es

ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:
Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari
Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a gestoriapalau@gestoriapalau.es.

D’acord amb la LSSICE, ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per imperatiu legal, sens perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada als servidors propis de ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i la citada empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a gestoriapalau@gestoriapalau.es, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatizat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECABEM:
Obtenim mitjançant formularis de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les següents dades: correu electrònic, nom i cognoms.
Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web https://gestoriapalau.es/cat/ li demanarem que ens proporcioni informació envers vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació relativa a una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L., incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. consideri inapropiat.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L., podent enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L., mitjançant el següent enllaç: www.gestoriapalau.es/politicadeprivacitat.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

ENVIAMENT CV

En el supòsit de que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver, portant a terme un anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat pel lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de forma que no s’acceptarà els currículums remesos per cap altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb l’objecte de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el mencionat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.
Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per les mateixes finalitats informades.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit de que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per a gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per imperatiu legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En el supòsit que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informarem que les dades aportades seran tractades per a regular la participació en el mateix. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’avís legal i la política de privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum online.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el supòsit que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments, propostes, experiències o opinions, respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a d’altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre ASSESSORIA & GESTORIA PALAU, S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.

Scroll to Top