RESUM REGLAMENT REQUISITS SISTEMES I PROGRAMES INFORMÀTICS O ELECTRÒNICS DE FACTURACIÓ

Segons el Reial decret 1007/2023, desenvolupa l’art. 29.2 j) Llei General Tributària (Llei 58/2003), a la redacció donada per la Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2023, els obligats tributaris a que es refereix aquest reglament hauran de tenir operatius els sistemes informàtics de facturació adaptats a les característiques i requisits establerts en aquest i en la seva normativa de desenvolupament abans de l’1 de juliol de 2025.

El Reglament té per objecte la regulació dels requisits que ha de complir qualsevol sistema i programa informàtic o electrònic, utilitzat pels que desenvolupin activitats econòmiques, d’acord amb la definició donada a la Llei 35/2006, quan suporti els processos de facturació de les operacions corresponents a la seva activitat, per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació sense interpolacions, omissions o alteracions de les quals no quedi la deguda anotació en els mateixos sistemes, amb la informació sobre tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis, així com l’obligació que aquests estiguin degudament certificats i utilitzin formats estàndard per a la seva llegibilitat.

Es considera sistema informàtic de facturació al conjunt de maquinari i programari utilitzat per expedir factures mitjançant la realització de les accions següents:

a) Admetre l’entrada d’informació de facturació per qualsevol mètode,

b) Conservar la informació de facturació, ja sigui mitjançant el seu emmagatzematge al propi sistema informàtic de facturació o mitjançant la seva sortida a l’exterior del mateix en un suport físic de qualsevol tipus i naturalesa oa través de la remissió telemàtica a un altre sistema informàtic, sigui o no de facturació i

c) Processar la informació de facturació mitjançant qualsevol procediment per produir altres resultats derivats, independentment d’on es realitzi aquest procés, podent ser en el propi sistema informàtic de facturació o en un altre sistema informàtic amb la tramesa prèvia de la informació per qualsevol via directa o indirecta.

Als efectes del present Reglament, el terme factura inclou la factura completa i la factura simplificada i és aplicable a tot el territori espanyol.

OBLIGATS TRIBUTARIS

Aquest reglament s’aplica als obligats tributaris següents que utilitzin sistemes informàtics de facturació, encara que només els facin servir per a una part de la seva activitat:

a) Els contribuents de l’impost sobre societats, excepte les entitats exemptes. Les entitats parcialment exemptes estan sotmeses a aquesta obligació exclusivament per les operacions que generin rendes que estiguin subjectes i no exemptes de l’impost.

b) Els contribuents de l’IRPF que desenvolupin activitats econòmiques.

c) Els contribuents de l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant un establiment permanent.

d) Les entitats en règim d’atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, sens perjudici de l’atribució de rendiments que correspongui efectuar als membres.

També s’aplica als productors i comercialitzadors dels sistemes informàtics de facturació, en les qüestions relatives a les activitats de producció i comercialització respectives dels sistemes informàtics posats a disposició dels obligats tributaris.

Aquest reglament NO s’aplicarà:

  • Als contribuents que portin els llibres registres a través de la Seu electrònica de l’AEAT mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació.
  • En relació amb les obligacions establertes als qui tributin sota el règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca de l’IVA, a les operacions per les quals l’obligació d’expedir factura s’entengui complerta mitjançant l’expedició del rebut.
  • A les operacions realitzades en règim especial del recàrrec d’equivalència en cas que no s’hagi d’expedir factura.
  • A les operacions realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament dactivitats per les quals es trobin acollits al règim simplificat de lIVA en el supòsit que no shagi dexpedir factura.
  • A aquelles altres operacions autoritzades per l’AEAT en relació amb sectors empresarials o professionals o empreses determinades, a fi d’evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats empresarials o professionals en cas que no s’hagi d’expedir factura.
  • A les operacions relacionades amb determinades entregues denergia elèctrica o les facturades per la Comissió Nacional dEnergia en nom i per compte dels distribuïdors i dels productors denergia elèctrica en règim especial o dels seus representants.
  • A les documentades en factures per operacions realitzades a través destabliments permanents que es trobin a lestranger.
  • Quan se n’hagi resolt la no aplicació, per l’AEAT, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

SISTEMES INFORMÀTICS DE FACTURACIÓ

Els obligats tributaris que estan dins de làmbit subjectiu daquest Reglament que utilitzin sistemes de facturació podran utilitzar una de les dues opcions:

  • l’aplicació informàtica que a aquest efecte pugui desenvolupar l’Administració tributària, que tindrà la consideració de sistema d’emissió de factures verificable.
  • un sistema informàtic que compleixi els requisits establerts a la Llei General Tributària (Llei 58/2003) i aquest Reglament.


Si voleu més informació sobre el reglament de facturació i la factura electrònica podeu contactar amb els nostres assessors comptables.

Desplaça cap amunt