Revocació del NIF

Encara que la vostra empresa tingui poca o nul·la activitat, compleixi amb les vostres obligacions fiscals i mercantils i procureu no incórrer en alguna de les situacions en què Hisenda us pot revocar el NIF.

Si la vostra empresa està inactiva però us interessa mantenir-la amb potencial operatiu, estigueu alerta i procureu no incórrer en alguna de les situacions en què Hisenda us pot revocar el NIF. Això pot passar, entre altres supòsits:

  • Quan no hagi presentat l’impost sobre societats durant tres exercicis seguits.
  • Quan els dèbits tributaris de lentitat amb Hisenda hagin estat declarats fallits per insolvència total de la seva empresa.
  • Quan la societat hagi estat constituïda sense que en el termini de tres mesos des de la sol·licitud del NIF s’iniciï l’activitat econòmica ni es facin actes preparatoris.
  • Quan durant quatre exercicis consecutius la seva empresa no hagi dipositat els comptes anuals al Registre Mercantil.

Així mateix, Hisenda també pot revocar el NIF de la seva empresa si, durant un període superior a un any i després de realitzar almenys tres intents de notificació, no contesta. Per tant, assegureu-vos que la vostra societat pot rebre les notificacions electròniques trameses per Hisenda i contestar-les sense problemes (ha de disposar de certificat digital).

Conseqüències de la revocació:

Les conseqüències de la revocació del NIF són negatives. Entre altres, la revocació suposa el tancament registral (l’empresa no podrà inscriure operacions al Registre Mercantil), la baixa al registre d’operadors intracomunitaris i al REDEME, així com la impossibilitat de realitzar operacions bancàries i d’obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries.

Rehabilitació del NIF:

Si després de la revocació del NIF vol sol·licitar la seva rehabilitació:

  • Haurà d’acreditar que han desaparegut les causes que van motivar la revocació. Per exemple, en cas que s’hagi produït perquè no presenten els comptes anuals durant quatre anys, primer haurà de presentar aquests comptes.
  • Haurà de comunicar a Hisenda qui ostenten la titularitat del capital, amb identificació completa dels representants legals i el domicili fiscal, i aportar documentació que acrediti quina és l’activitat econòmica que la societat desenvoluparà.

Recordeu complir les seves obligacions fiscals i mercantils, les conseqüències de la revocació del NIF són molt negatives. Si us trobeu en aquesta situació, els nostres professionals podran ajudar-lo.

Desplaça cap amunt