Bo Lloguer Jove

El títol I del Reial decret 42/2022 regula el Bo Lloguer Jove per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús amb caràcter de residència habitual i permanent a les persones joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes a les persones arrendatàries o cessionàries, per contribuir al pagament de la renda arrendatícia o preu de cessió del seu habitatge o habitació, facilitant tant l’accés com, si escau, el manteniment a l’habitatge o habitació.

El Bo Lloguer Jove és aplicable a totes les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla que realitzaran les convocatòries corresponents, a excepció del País Basc i Navarra.

Es concedirà a les persones beneficiàries un ajut de 250 euros mensuals amb el límit de l’import mensual de la renda arrendatícia o del preu de la cessió pel termini de dos anys.

Podran ser beneficiàries dels ajuts del Bo Lloguer Jove les persones físiques majors d’edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

  1. Ser persona física i fins a 35 anys inclosos, en el moment de sol·licitar l’ajut.
  2. Posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels Estats membres de la UE o de l’EEE, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitaris s’han de trobar en situació d’estada o residència regular a Espanya.
  3. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, un contracte d’arrendament d’habitatge.
  4. Disposar almenys d’una font regular d’ingressos que els reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l’IPREM (24.318 euros, al 2022).

Els arrendataris que rebin aquest bo de lloguer jove hauran de presentar declaració de l’IRPF per obtenir ajudes superiora als 1.000 euros anuals.

Programa d’ajuda al lloguer d’habitatge

No es pot concedir l’ajuda quan la persona sol·licitant o alguna de les que tinguin la seva residència habitual i permanent a l’habitatge objecte del contracte d’arrendament o de cessió d’ús estigui en alguna de les situacions que s’indiquen a continuació:

  1. Ser persona propietària o usufructuària d’algun habitatge a Espanya.
  2. Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit tingui parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb la persona arrendadora o cedent de l’habitatge.
  3. Que la persona arrendatària, la persona cessionària o qualsevol de les que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit sigui soci o partícip de la persona física o jurídica que actuï com a arrendadora o cedent.

L’habitatge o habitació arrendada o cedida haurà de constituir la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària, cosa que haurà d’acreditar-se mitjançant certificat o volant d’empadronament.

En el cas de persones beneficiàries que estiguin en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació el certificat o volant esmentat s’haurà d’aportar en el termini de tres mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut, que quedarà condicionat a aportació. El contracte d’arrendament o cessió corresponent s’haurà de formalitzar en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la dita resolució, que també quedarà condicionada a la seva aportació.

La renda arrendatícia o el preu de cessió de l’habitatge objecte del contracte d’arrendament o cessió ha de ser igual o inferior a 600 euros mensuals. Les comunitats autònomes podran incrementar aquest límit màxim de la renda arrendatícia o preu de cessió fins a 900 euros mensuals.

El Bo Lloguer Jove no es podrà compatibilitzar amb cap altre ajut que per al pagament del lloguer o cessió puguin concedir les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, les entitats locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

El Bo Lloguer Jove és compatible amb les ajudes per a aquesta mateixa finalitat a persones beneficiàries especialment vulnerables, amb les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i les persones beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital, i amb el supòsit de compatibilitat de l’ajuda al lloguer o cessió en ús a les persones joves per contribuir al repte demogràfic previst al Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 2022-2025. En tots els supòsits s’aplicaran limitacions a la suma total a percebre.

Scroll to Top