Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2023

Els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2023, que comprèn des del dia 15-09-2023 al 20-11-2023, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’ Agència Estatal de l’Administració Tributària, de 25 de maig del present (BOE 01-06-2023).

L’esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s’hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de la Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.

Per a qualsevol aclariment o en el supòsit de no disposar de l’esmentat document pot dirigir-se al departament fiscal del nostre despatx.

Desplaça cap amunt