Novetats en matèria de comunicats d’incapacitat temporal

El Reial decret 1060/2022, amb vigència des del proper 1 d’abril del 2023, modifica el RD 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per IT en els primers 365 dies de la seva durada, i l’Ordre ISM/2/2023 (BOE 13/01/2023 i correcció BOE 28/01/2023) desenvolupa les novetats introduïdes en aquesta matèria per l’esmentat Reial decret.

Les novetats més destacables són:

El facultatiu que expedeixi el comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta lliurarà a la persona treballadora una còpia d’aquest, suprimint-se l’obligació del treballador de rebre i presentar la còpia que estava destinada a l’empresa.

El servei públic de salut o, si escau, la mútua o l’empresa col·laboradora remetrà les dades que consten en els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’INSS, per via telemàtica, de manera immediata, i, en tot cas, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

L’INSS, al seu torn, comunicarà a les empreses les dades identificatives de caràcter merament administratiu relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta emesos pels facultatius del servei públic de salut o de la mútua, referits a les persones treballadores, com a màxim, el primer dia hàbil següent al de la seva recepció en l’esmentat Institut, per mitjans electrònics a través del fitxer «INSS EMPRESES» del sistema RED.

Quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o ocupador no tingui obligació d’incorporar-se al sistema RED, les comunicacions es practicaran per mitjans electrònics, a través del servei corresponent de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions (SEDESS), quan el destinatari estigui obligat a utilitzar-lo o hi hagi optat. En qualsevol altre cas, la comunicació es farà mitjançant correu ordinari, sense perjudici de la posada a disposició a través del servei esmentat de forma simultània.

Les empreses tenen l’obligació de transmetre a l’INSS a través del sistema RED, amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades econòmiques que figuren en l’annex III de l’Ordre en relació amb la persona treballadora de baixa (bases de cotització, cotitzacions, etc.). Com a novetat, entre aquestes dades, s’han introduït dos camps nous, un relatiu al lloc de treball i un altre relatiu a la descripció de funcions de la persona treballadora.

Aquesta transmissió no és obligatòria quan la persona treballadora pertanyi a algun col·lectiu respecte del qual l’empresa o ocupador no tingui obligació d’incorporar-se al sistema RED.

Queda suprimida, per tant, l’obligació de les empreses de transmetre per via telemàtica les dades econòmiques en els comunicats de confirmació i d’alta.

Les previsions introduïdes per aquest Reial decret s’aplicaran i els nous models de comunicats mèdics s’utilitzaran en els processos d’incapacitat temporal que estiguin en curs a la data d’entrada en vigor de l’ordre (01/04/2023) i no hagin superat els tres-cents seixanta-cinc dies.

Les regles fixades en aquesta ordre, així com els nous models de comunicats de baixa/alta i confirmació de la baixa seran aplicables als períodes de recaiguda en processos d’incapacitat temporal iniciats amb anterioritat a la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre quan la nova baixa mèdica s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

La transmissió de les dades corresponents als processos referits anteriorment es durà a terme conforme al que preveu la nova ordre a partir de la seva entrada en vigor.

Desplaça cap amunt