Possibilitat de modificar la base de cotització dels autònoms fins el 30 de setembre

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de SETEMBRE, per tenir efectes a partir de l’1 d’octubre.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2022:

Base de cotització €/mesTipus de Cotització  (*)Quota a pagar €/mes
960,60 mínima a partir del 01-01-2022 –30,6 %293,94
1.035,90 mínima per a treballadors de 48  o més a 01-01-2022, llevat d’excepcions30,6 %316,98
1.202 30,6 %367,81
2.113,20 màxima per a treballadors  de 47, 48 anys o més, a partir 01-01-2022, llevat d’excepcions  30,6 %646,64
4.139,40 màxima a partir del 01-01-2022  –30,6 %1.266,65
* 30,6 % = 28,30  % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.234,80 euros mensuals.

Si es troba en aquest supòsit, o està interessat en modificar la base de cotització o quota, agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Aprofitem per recordar que, a partir de l’1 de gener de 2023, amb l’entrada en vigor del nou sistema de cotització per ingressos reals dels treballadors per compte propi o autònoms, els treballadors inclosos al camp d’aplicació del RETA podran canviar fins a sis vegades a l’any la base per la qual vinguin obligats a cotitzar, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables a cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la TGSS, i que juntament amb la sol·licitud de canvi de la seva base de cotització mensual, han d’efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals que prevegin obtenir per la seva activitat econòmica o professional l’any natural en què tingui efectes aquest canvi de base de cotització.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el nostre despatx.

Desplaça cap amunt